Tel mee met Taal: actielijn 3 en 4A 07-04-2016

Tel mee met Taal is het landelijke actieprogramma van de ministeries OCW, VWS en SZW, gericht op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. Het aanpakken van laaggeletterdheid bij volwassenen wordt in dit programma verbonden met het voorkomen van taalachterstanden en het bevorderen van leesplezier bij kinderen. Tel mee met Taal kent twee doelstellingen: 45.000 laaggeletterde Nederlanders verbeteren hun taalprestaties en 1 miljoen kinderen van 0-12 jaar worden bereikt met leesbevordering (Kunst van Lezen).

Tel mee met Taal bestaat uit vijf actielijnen waarvan actielijn 3 inhoudt het voortzetten van Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school). Concrete smart doelstellingen zijn geformuleerd voor BoekStart. Zo moet het resultaat voor BoekStart voor baby's eind 2018 zijn dat 55% van de baby’s wordt bereikt en dat 45% van de kinderopvanglocaties BoekStart in de kinderopvang heeft geïmplementeerd. Een forse stijging ten opzichte van 2014 (respectievelijk 30% en 11%).

Binnen het voortzetten van BoekStart zal naast verbreding ook meer aandacht komen voor het bereiken van laagtaalvaardige gezinnen en kinderen met een taalachterstand (actielijn 4A). Op dit moment worden die met BoekStart nog onvoldoende bereikt. Een intensievere samenwerking met de VoorleesExpress, het samengaan van BoekenPret en BoekStart, aansluiting zoeken bij bestaande ouderprogramma's zoals Taal voor het leven, Goed beter best en educatieve programma's zoals VVE moeten ertoe bijdragen dat er meer kinderen uit laagtaalvaardige gezinnen worden bereikt. Ook een actievere rol van de consultatiebureaus en het directer betrekken van de kraamzorg moeten bijdragen aan een hoger bereik. Actielijn 4A wordt in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven uitgevoerd.

Om een substantieel groter bereik van kinderen van laagtaalvaardige (migranten)ouders te bereiken zal eerst het netwerk van BoekStart uitgebreid moeten worden. Ook volgen een uitgebreide inventarisatie en analyse van onderzoeken, ouderprogramma's, taalversterkingsprogramma's en leesbevorderingsprogramma's voor jonge kinderen om met die informatie een aanpak te kunnen ontwikkelen voor consultatiebureaus. Vervolgens worden er pilots uitgezet op consultatiebureaus. 

Er wordt gewerkt aan een tweede onderzoek. Een onderzoek naar BoekStart heeft halfweg en aan het eind van het tweede levensjaar effecten op taalontwikkeling aangetoond. Vervolgonderzoek moet de noodzaak van een vroege start verder onderbouwen en aantonen dat kinderen daar ook op termijn, tot in groep vier, voordeel van ondervinden. Kinderen die hebben meegedaan aan het onderzoek van Heleen van den Berg zullen de komende jaren weer worden gevolgd. Het promotieonderzoek zal worden uitgevoerd door de Universiteit Leiden onder supervisie van Adriana Bus.

Zie ook de Kamerbrief Actieprogramma Tel mee met Taal.

Baby Bieb Experience

Terug naar het overzicht