Resultaten pilot Monitor BoekStartcoach

Gepubliceerd op: 15 februari 2022 16:59

Uit de eerste Monitor BoekStartcoach blijkt dat de meeste BoekStartcoaches vooral in contact komen met ouders door op het consultatiebureau rond te lopen en ouders aan te spreken of juist met de kinderen te praten. Een veelbelovende uitkomst is dat bijna twee derde van de BoekStartcoaches in de Bibliotheek de ouders terugzien die ze eerder hebben gesproken op het consultatiebureau.

Cijfers en resultaten Monitor BoekStartcoach
Met een Monitor beogen we meer zicht te krijgen op de invulling en de rol van de BoekStartcoach. Op basis van de monitorresultaten willen we effectievere samenwerkingsafspraken tussen de Bibliotheek en de JGZ maken. Voor de Monitor BoekStartcoach zijn drie vragenlijsten gemaakt: voor de BoekStartcoach, voor de coördinator BoekStart van de Bibliotheek en voor de contactpersoon op het consultatiebureau.
Aan de pilot met de Monitor BoekStartcoach hebben zeventien bibliotheken meegedaan. Het aantal deelnemers is dus nog beperkt. Daarnaast hebben de coronamaatregelen (zoals geen externen op het consultatiebureau) het werk van de BoekStartcoaches enorm beïnvloed. Toch bieden de resultaten van de Monitor een aantal aanknopingspunten voor inhoudelijke bespreking en voor aanscherping van de vragenlijsten voor volgend jaar. De samenvatting 'Resultaten Monitor BoekStartcoach 2021-2022' staat in de Toolkit Monitor.

Resultaten van de Monitor:

  • De meeste BoekStartcoaches zijn over het algemeen tevreden met de samenwerking met de JGZ. Over de communicatie onderling het meest en over hun werkplek het minst.
  • De BoekStartcoaches komen vooral in contact met ouders door rond te lopen en ouders aan te spreken (89%) of juist met de kinderen te praten (86%) en presenteren hun collectie zo aantrekkelijk mogelijk (89%). Maar 6% wacht tot de ouder initiatief toont.
  • Veelbelovend is dat 63% van de BoekStartcoaches aangeeft dat ze ouders terug zien in de Bibliotheek die ze eerder gesproken hebben op het consultatiebureau.
  • Veruit de meeste coaches (35%) geven aan deskundiger te willen worden op het gebied van omgaan met laaggeletterde ouders, maar noemen ook vele andere onderwerpen.
  • Van de coördinatoren geeft 83% aan dat de BoekStartcoach-aanpak is opgenomen in het beleid van de Bibliotheek. Zo’n 11% weet dit niet.
  • De coördinatoren zijn positiever gestemd over de samenwerking met de JGZ dan de coaches, maar zijn dat het minst over de strategische samenwerking.
  • De meeste consultatiebureaumedewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld zijn jeugdverpleegkundigen. Alle consultatiebureaus zeggen ten minste tevreden te zijn over de inzet van de BoekStartcoach. Iets meer dan de helft is zelfs zeer tevreden over de aanwezigheid.

Over de Monitor BoekStartcoach
De Monitor BoekStartcoach is ontwikkeld door Sardes, in opdracht van Stichting Lezen en in samenwerking met leden van het SPN Kernteam BoekStart, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en twee bibliotheken. Naar aanleiding van deze resultaten zijn de vragenlijst aangescherpt en is besloten de Monitor op het moment dat coaches weer volledig werkzaam zijn op het consultatiebureau opnieuw open te stellen. We verwachten dat in de toekomst de resultaten uit de Monitor nog relevanter worden voor de effectiviteit van de BoekStartcoach-aanpak.

Klik hier voor de Toolkit Monitor