Laagtaalvaardigheid

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Effect van vroeg voorlezen op taalontwikkeling

Uit een aantal internationale studies naar de effecten van voorlezen bij 2- tot 6-jarigen blijkt dat kinderendie veel zijn voorgelezen niet alleen meer woorden kennen, maar ook hoger scoren op basisvaardigheden. Dat wil zeggen datze meer namen van klanken en letters kennen en beter klanken en woorden kunnen identificeren. Daarmee hebben dezekinderen een voorsprong bij het leren lezen en begrijpen van teksten.  Van peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen, heeft bijna 70% voldoende woordenschat om een goede start te kunnen maken op school.